||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

இந்த ஆண்டுக்கான தமிழ் பள்ளி  மாணவர் சேர்க்கை முடிவுற்றது  

Closed!!!Tamil School Student Enrollment for school year 2019-20 is Closed!!!

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   09/14/2019

Next Tamil School  09/14/2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி  2019 -2020 புதிய கால அட்டவணை 

Tamil School 2019 -2020 New School Calendar

நிலை – 7 – வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள்- திருமதி. ராஜி கண்ணன்| திரு. கண்ணன் திருநாவுகரசு


நிலை - 7 | 2017-18
DateClassHomework
9/23/2017Lesson 4, க,ங,ச,ஞ வரிசை மற்றும் தமிழ் மாதங்கள்(2nd half) எழுத வேண்டும்.
9/30/2017Lesson 5. (Except grammar sections)