||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   – 04 / 20/ 2019

Tamil School  04 / 20 / 2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

நிலை – 7 – வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள்- திருமதி. ராஜி கண்ணன்| திரு. கண்ணன் திருநாவுகரசு


நிலை - 7 | 2017-18
DateClassHomework
9/23/2017Lesson 4, க,ங,ச,ஞ வரிசை மற்றும் தமிழ் மாதங்கள்(2nd half) எழுத வேண்டும்.
9/30/2017Lesson 5. (Except grammar sections)