||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி – இரண்டாம் பருவத் தேர்வு 02 / 24 /2018

Tamil School – Second Trimester Exams 02 / 24 /2018

||||||||||||||||||

அடுத்த தமிழ் பள்ளி- 02/24/2018

Next Tamil School 02/24/2018

||||||||||||||||||

நிலை – 7 – வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள்- திருமதி. ராஜி கண்ணன்| திரு. கண்ணன் திருநாவுகரசு


நிலை - 7 | 2017-18
DateClassHomework
9/23/2017Lesson 4, க,ங,ச,ஞ வரிசை மற்றும் தமிழ் மாதங்கள்(2nd half) எழுத வேண்டும்.
9/30/2017Lesson 5. (Except grammar sections)