||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

இந்த ஆண்டுக்கான தமிழ் பள்ளி  மாணவர் சேர்க்கை முடிவுற்றது  

Closed!!!Tamil School Student Enrollment for school year 2019-20 is Closed!!!

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   09/14/2019

Next Tamil School  09/14/2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி  2019 -2020 புதிய கால அட்டவணை 

Tamil School 2019 -2020 New School Calendar

நிலை-1B வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள் - திருமதி. ஜெயப்ராத பாலகிருஷ்ணன் | திருமதி. செந்தில் செல்வி


 

நிலை 1B | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Complete chapter 4
9/23/2017Finish homeworks upto chapter 6. Practice 3 sentences in Tamizh
9/30/2017completed lessons 7, 8 and 9 during our last class.
Please have your child finish up to lesson 8 in home work book. It is okay if they don't finish lesson 9 in home work.
10/7/2017we completed lesson 10 and did some revision of previous lessonsfinish up to lesson 10 and write full name in Tamil.
1) Please help your child practice the poems and stories in lessons 1 through 10.
2) We will also revise them in our next class, that way they don't have
to rush through all lessons during exam time.
3) Let me know if you have any questions regarding home work.