தமிழ்ப் பள்ளி ஆண்டு விழா 2024

தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் 2022-23

தமிழ்ப் பள்ளி 2022 – 2023

தமிழ்ப் பள்ளி ஆண்டு விழா 2023

தமிழ்ப் பள்ளி மாணவர்கள் ஆசிரியர்கள் 2014-15

தமிழ் பள்ளி ஆண்டு விழா 2017

  • தமிழ் பள்ளி ஆண்டு விழா 2017 - தமிழ் சங்க தலைவர் வரவேற்புரை