||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

இந்த ஆண்டுக்கான தமிழ் பள்ளி  மாணவர் சேர்க்கை முடிவுற்றது  

Closed!!!Tamil School Student Enrollment for school year 2019-20 is Closed!!!

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   09/14/2019

Next Tamil School  09/14/2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி  2019 -2020 புதிய கால அட்டவணை 

Tamil School 2019 -2020 New School Calendar

நிலை 2B -வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர் - திருமதி.லக்ஷ்மி சத்தியநாதன் | திருமதி.சுதா பிச்சுமணி

நிலை - 2B | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Complete pages 12 to 17
9/23/2017Page 18 through 23 , Lessons 5 and 6
9/30/2017Pg 24 - 27
10/7/2017Complete page 28-31. (Lesson 8)
Oral:
At least two Thirukurals. Kids should be able to recite with meaning.
They can pick any two from Lesson 1 -8.
Song from page 24 in Class Book.