||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

இந்த ஆண்டுக்கான தமிழ் பள்ளி  மாணவர் சேர்க்கை முடிவுற்றது  

Closed!!!Tamil School Student Enrollment for school year 2019-20 is Closed!!!

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   09/14/2019

Next Tamil School  09/14/2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி  2019 -2020 புதிய கால அட்டவணை 

Tamil School 2019 -2020 New School Calendar

நிலை 4 – வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள் - திரு.வீரா ராஜேந்திரன் |திரு.ஸ்ரீ வெங்கட்ராம்

நிலை - 4 | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Complete upto page 19 (Chapter 3).
9/23/20171. homework pages 20 -24 of the payirchi nool,
2. Chapter 4 (or copies of pages handed out to some students).
9/30/2017Please review the material with your student. Time to time I will also give "thideer thervu" (pop quiz) to test their learning. Chapters 5 & 6
10/7/2017Today we covered pages 26 (Kural), 27-31. Page 27, review of lesson 2-5 is important.
Everyone had fun reading "let's go to movies" in page 28.
Corrected pop quiz has been sent with students, please review and sign.
payirchi nool) due next class, Oct 21: chapter 7 and top half of page 9, (opposite words only).
We did not cover the Grantha letters. Just match (draw a line) between words