||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

இந்த ஆண்டுக்கான தமிழ் பள்ளி  மாணவர் சேர்க்கை முடிவுற்றது  

Closed!!!Tamil School Student Enrollment for school year 2019-20 is Closed!!!

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி   09/14/2019

Next Tamil School  09/14/2019

||||||||||||||||||

||||||||||||||||||

தமிழ் பள்ளி  2019 -2020 புதிய கால அட்டவணை 

Tamil School 2019 -2020 New School Calendar

நிலை – 5A – வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்- திரு. முரளி கிருஷ்ணன் | திரு. சொக்கலிங்கம் அடைக்காப்பன்

நிலை - 5A | 2017-18
DateClassHomework
9/16/2017Lesson 1 & 2
20 Flowers names in Tamil
9/23/2017No Homework
9/30/2017No Homework
10/7/2017 upto lesson 4 in payichi nool and questions -1-4 on page 18 in padanool

பொருள் தேடல் – Word Search