வீட்டுப்பாடம்

ஆசிரியர்கள்- திருமதி. மகாலட்சுமி அம்மாச்சத்ரம் | திருமதி. கலைச்செல்வி கிருஷ்ணன்

மழலை -1 | 2017-18
DateClassHomework
9/16/20171. Complete up to page 13 in Homework book.
2. Memorize "Kuva kuva Vathu" song from the Book
9/23/20171. Pages 14-19 in exercise book. Nila Nila odivaa memorize.
2. Practice A and Aa uir ezuthu 10 times each
9/30/20171. Complete up to page 25 in Homework book.
2. Memorize new song Kai veesamma Kai veesu
3.Review Kuva kuva Vathu and Nila Nila odi vaa song from the Book.
3. Practice first 4 Uir ezuthukkalஅ, ஆ,இ, ஈ 10 times in a separate notebook.
4. Say 5 lines on any fruit in Tamil.
10/7/20171. Parents show the real fruits and vegetables listed in page 35 and
page 40 in textbook and help them learn the tamil names.
2. Complete up to page 28 in Homework book.
3. Memorize new song Mambazamam mambazam