தமிழ் பள்ளி ஆண்டு விழா  

1:45 – 4.00 மணி வரை – 05/13/2017

 
இறுதித் தேர்வு  மாதிரி வினாத்தாள்கள் 
Final Exam Model Paper - 2016 -2017

  • எல்லா நிலைகளுக்கும் தேர்வு பாடத்திட்டங்கள்.

  • 1. 100 மதிப்பெண்கள் .
    2. தேர்வு நேரம்.
    - மழலை & நிலை1 (45 நிமிடங்கள் )
    - மற்ற நிலைகள் - (90 - 120 நிமிடங்கள் ).
Download

மழலை (mazhalai)

Download

நிலை -1 (Nilai -1)

Download

நிலை -2 (Nilai -2)

Download

நிலை - 3 (Nilai - 3)

Download

நிலை - 4 (Nilai - 4)

Download

நிலை - 5 (Nilai - 5)

Download

நிலை - 6 (Nilai -6 )

Download

நிலை - 7 (Nilai -7 )